Jak si zažádat o invalidní důchod? Proces je poměrně zdlouhavý a náročný

Invalidní důchod je v podstatě náhradou mzdy a přiznává se lidem, které postihlo vážné nebo bolestivé a chronické onemocnění. Pokud onemocnění člověku brání ve výkonu povolání, je možné žádat o invalidní důchod. Invalidní důchod však automaticky nedostane každý, kdo je nemocný a nemůže vykonávat běžnou výdělečnou činnost. Co všechno je potřeba splnit, abyste o invalidní důchod mohli vůbec žádat?

Základní druhy důchodů

Do roku 2010 zákon o důchodovém pojištění rozeznával částečný a plný invalidní důchod. Dnes už tomu tak není, český důchodový systém tak už má jen čtyři druhy důchodů.

  1. starobní,
  2. sirotčí,
  3. vdovský,
  4. invalidní.

K tomu, aby člověk získal invalidní důchod je potřeba splnit několik podmínek. Kromě onemocnění a špatného zdravotního stavu musí být žadatel mladší 65 let a musí splňovat i potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění.

O tom, zda bude, ale důchod žadateli přiznán rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení a pracovní schopnost či neschopnost žadatele důkladně prozkoumá posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Jestliže lékař posoudí žádost kladně, je dále žadatel zařazen do jednoho z celkových tří stupňů invalidity.

Posudkový lékař pak individuálně prozkoumává, jak moc a o kolik procent je u žadatele snížena pracovní výkonost. Právě to má pak vliv na to, do jaké kategorie je žadatel o invalidní důchod zařazen. Čím více je schopnost vykonávat práci snížena, tím vyšší stupeň invalidity je žadateli přiznán. Aby byl invalidní důchod vůbec přiznán, musí být pracovní schopnost žadatele snížena minimálně o 35 procent.

  1. U prvního stupně invalidity musí být pracovní způsobilost pokleslá o 35-49 %.
  2. U druhé stupně pak o 50–69 %.
  3. U třetího stupně o 70 % a více.

Z čeho se invalidní důchod počítá?

Výše invalidního důchodu se pak vypočítá ze dvou složek. Ze základní a z procentní výměry. Základní výměra je vždy stejná a procentní výměra se vypočítává individuálně a odvíjí se od počtu odpracovaných let, od průměrných hrubých výdělků a rovněž se odvíjí od určeného stupně invalidity.

Kdo má na invalidní důchod nárok?

Vyplácení invalidního důchodu se primárně odvíjí od splnění základní podmínky a tou je dostatečná doba účasti na důchodovém pojištění. Výjimku mají osoby, které se staly invalidní v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Vždy se tedy hodnotí to, kolik let se člověk účastnil na důchodovém pojištění dle svého věku. Do potřebné doby pro přiznání invalidního důchodu se však započítává nejen doba, kdy byl člověk řádně zaměstnán a bylo mu hrazeno sociální pojištění nebo si jej hradil sám, ale je započtena rovněž náhradní doba pojištění. Do této kategorie spadá doba péče o dítě do čtyř let, doba péče o osobu blízkou i doba evidence na úřadu práce. Všechny doby se pak sčítají.

Jak o invalidní důchod požádat a jaké dokumenty je třeba mít?

Žádost o invalidní důchod se zpravidla podává osobně, a to na České správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Je třeba dostavit se osobně, jen ve vážných a výjimečných případech je možné udělit plnou moc jiné osobě nebo za sebe poslat rodinného příslušníka. Kromě oprávněného souhlasu ale sebou musí jiná osoba mít i lékařské potvrzení o tom, že se žadatel nemohl dostavit osobně. Žádné připravené formuláře ale není třeba sebou mít, žádost se sepisuje přímo na pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Kromě občanského průkazu je žadatel povinen s sebou přinést dokumenty, které prokazují účast na náhradní době důchodového pojištění. Připravit si tak musíte potvrzení o studiu a doklady prokazující délku studia, rodný list dítěte a výpis z matriky (v případě, že chcete započíst i dobu péče o dítě do čtyř let), muži pak dokládají doklady o době vojenské služby. Pokud nějaké dokumenty chybí, pracovník ČSSZ na to upozorní a je třeba vše dodat, aby mohla být žádost objektivně posouzena.

Po přiznání invalidního důchodu si člověk může i nadále přivydělávat, pokud jej nemoc či úraz neomezují. Obvykle ale pracují jen ti, kteří mají invaliditu prvního stupně.

Zdroj foto: www.freepik.com

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *