Výpočet důchodů v roce 2019

Je pro vás téma výše starobního důchodu letos aktuální? Které roky budou zohledněné v jeho výpočtu a kolik dostanete? Mějte po ruce co nejpřesnější čísla.

Rozhodné období

Pro výpočet důchodu, který bude přiznaný v letošním roce, se berou v úvahu všechny dosažené příjmy za období let 1986 až 2018 a také počet let pojištění, do kterých se zahrnují pouze celé roky. Prvotní informaci člověk získá poměrně jednoduše – do kalkulačky stačí zadat pouze odpracované roky (roční vyměřovací základ) a průměrnou mzdu za své výdělečné období v současné hodnotě. Pokud jste v daném období z některého příjmu neodváděli pojistné, tento příjem se do vyměřovacího základu nepočítá. Naopak, patří do něj také tzv. náhradní období, do kterého se počítá třeba doba rodičovské dovolené, nebo evidence na pracovním úřadě. Roční vyměřovací základ pak vydělte rozdílem počtu kalendářních dnů za daný rok a počtem vyloučených dnů a vynásobte číslem 30,4167, což je průměrný počet dní v kalendářním měsíci. Získáte tak výsledek, který je vašim osobním vyměřovacím základem. Nutno ještě podotknout, že dřívější příjmy se při výpočtu násobí koeficientem, který zohlední inflaci daného roku.

Redukční hranice

Stejně jako po minulé roky, i letos dochází k úpravě redukčních hranic, kterými se vyměřovací základ dále redukuje:

  • do částky první redukční hranice (14 388,-) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • z částky nad první redukční hranici (14 388,-č) do druhé redukční hranice (130 796,-) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • na částku nad druhou redukční hranici (130 796,-) se již nepřihlíží

Takto finálně upravený vyměřovací základ slouží ke konečnému výpočtu výše starobního důchodu. V případě předčasného důchodu, je do celkového vzorce nutné dosadit také počet čtvrtletí, které zbývají do dosažení důchodového věku.

Minimální výše důchodu a podmínky

Pro rok 2019 je minimální výše starobního důchodu stanovená na 4 040,- Kč. K uplatnění nároku na pobírání důchodu je předně potřeba splnit dvě základní podmínky – dosáhnout důchodový věk (max. 65 let) a mít odpracovaný dostatečný počet roků.