Dotace na podnikání

Někteří starší lidé neustále pronášejí, jak je dnešní doba skvělá, že mladí mají jiné možnosti, než které mívali oni, že je dnes snadné začít s podnikáním a v podstatě mají pravdu. Existuje mnoho způsobů, jak se dá v dnešní době zjednodušit vstup do světa velkého businessu. Jedním z fenoménů doby jsou dotace na podporu podnikání.

Ano, je pravdou, že všelijaké dotace zjednodušují začátky podnikání, ale celý proces vyřizování dotace není vůbec jednoduchý a zcela určitě se najde množství osob, kteří vůbec netuší, jaká cesta vede k úspěšnému získání dotace. Pojďme si tedy projít celý postup.

Vypracování podnikatelského záměru

Ze všeho nejdříve je nutné do detailu popsat projektový záměr. To znamená shrnout veškeré myšlenky, nápady, plány do budoucna, které povedou k jasně vytyčenému cíli. Je důležité zahrnout také potřebné zdroje, časovou náročnost a další potřeby pro realizaci projektu.

Podnikatelský záměr by neměl být postaven „na vodě“, ale měl by vycházet z aktuálních potřeb podniku, z analýz pečlivých analýz a měl by jasně definovat jasné cíle. Dále je nutné zvážit technické, finanční, personální a časové požadavky.

Určení vhodného dotačního titulu

Po jasném definování podnikatelského záměru je třeba určit vhodný dotační titul, do kterého nejlépe zapadá podnikatelský záměr.

Zkuste si položit tyto otázky:

  1. Vztahuje se daný dotační titul na můj podnikatelský záměr?
  2. Splňuji všechny kladené požadavky?
  3. Mám dostatek času na zpracování žádosti?
  4. Jsem schopen kvalitně zpracovat celou žádost?

Pokud odpověď na všechny otázky zní „ANO“, tak jste nejspíše došli k vhodnému dotačnímu titulu. Samozřejmě existuje možnost přizpůsobení podnikatelského záměru přímo nějakému dotačnímu titulu.

Podařilo se vám tedy již identifikovat vhodný dotační titul pro váš záměr, tzn. projekt koresponduje s podmínkami a specifickými cíli programového dokumentu, jestliže máte zpracovaný celkový rozpočet projektu a zabezpečeno jeho financování a současně máte správný a realistický přehled o termínech, můžete přistoupit k vyplnění samotné žádosti.

Zpracovat žádost.

Žádost o dotaci je poměrně obsáhlá záležitost. Často obsahuje různé studie, analýzy nákladů a výnosů, finanční analýzu a celou řadu povinných příloh.
Je třeba se podrobně seznámit s požadavky, které je nutno splnit. Veškeré přílohy musí být zpracovány v souladu s vyhlášenou metodikou.
V neposlední řadě je nutno dbát i na grafickou úpravu, která usnadní hodnotiteli prostudování celé žádosti a orientaci v ní. Pokud nejsou dodrženy povinné náležitosti žádosti, může být tato žádost pro formální nedostatky vyřazena z dalšího hodnocení.

Předložení žádosti

Po zpracování žádosti je nutno dokument předložit na příslušném místě ve stanovém termínu. Následně je žádost podrobena pečlivé kontrole všech náležitostí.

Všechny přijaté žádosti jsou hodnoceny podle předem stanovených hodnotících a bodovacích kritérií. Nejlepší projekty jsou doporučeny ke schválení a následně podepsána smlouva o financování projektu.

Zrealizovat úspěšně projekt.

Posledním krokem je samotná realizace projektu. Je nutné dodržovat předem daný postup a hlavně splnit všechny stanovené cíle, které jsou uvedené v projektu.

Velmi často je povinností ještě po stanovenou dobu (nejčastěji 3-5 let) zpracovávat monitoring projektu a dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou. Pokud například z dotace pořídí žadatel nějaký majetek, často ho nesmí po určité období prodat. Jakýkoliv rozpor s dotační smlouvou může vést k navrácení dotace.